Azar/Filipov M.D., P.A.

Language Assistance Services

 

ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 410-546-2500.

 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 410-546-2500   (Spanish)

 

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電  410-546-2500  (Chinese)

 

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
410-546-2500   (Korean)


 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele

410-546-2500 (French Creole)

 

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số  410-546-2500    (Vietnamese)

 

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 410-546-2500  (Russian)

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 410-546-2500  (French)

 

خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 
410-546-2500 . (Urdo)


 

સુચના: જો તમે ગુજરાતી બોલતા હોતો નિ:શુલ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ છે. ફોન કરો  410-546-2500  (Gujarati)

 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 410-546-2500  (Tagalog)

 

Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 410-546-2500  (Bassa)

 

ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 410-546-2500  (Amharic)

 

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi  
410-546-2500  (Yaruba)


ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 
410-546-2500  (رقم هاتف الصم والبكم:).(Arabic)


توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

فراهم می باشد. با 
410-546-2500 تماس بگیرید. (Farsi)

 


We would like to inform our patients that at the present time we are not scheduling refractive surgery, including LASIK or PRK.  We may resume this in the future.  If you would be interested we can put your name on a call list for when we do offer it again.  We apologize for any inconvenience that this may cause.  Please feel free to contact us with any questions or concerns.  

Thank you for your understanding!


Azar/Filipov M.D., P.A.  complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Azar/Filipov M.D., P.A. does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.